Year 5 Mathematics

RANCANGAN  TAHUNAN  MATEMATIK  TAHUN  5

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)
1
NOMBOR

1. Nombor 
    Bulat


1.1  Nombor bulat 
        hingga
       1 000 000


Aras 1
a. Menama dan membilang   
    sebarang  nombor hingga 
    1 000 000 dalam tuntutan.
b. Menulis sebarang nombor  
    hingga1 000 000 dalam angka   
    dan perkataan.

Aras 2
a. Menentukan nilai tempat  
    bagi sebarang nombor   
    hingga 1 000 000
b. Mencerakinkan sebarang 
    nomnbor hingga 1 000 000
c. Membandingkan nilai  
    sebarang nombor hingga
    1 000 000
d. Menganggar kuantiti

Aras 3
a. Membundar sebarang 
    nombor kepada puluh, ratus, 
    ribu, puluh ribu dan ratus 
    ribu yang terdekat
b. Menentukan sebarang 
    nombor bagi suatu nombor 
    yang telah dibundarkan  
    kepada puluh, ratus, ribu , 
    puluh ribu dan ratus ribu      
    yang terdekat
c. Menyelesaikan masalah 
    yang melibatkan nombor 
    dalam situasi seharian

 

 

 

HSP

i. Rujuk muka surat 1 -  4

KBKK

1  Menyusun atur
2  Membuat generalisasi
3  Membanding
4  Mengecamkan pola

2

1.2  Penambahan 
        nombor bulat
        hingga 1 000 000
Aras 1
a.  Menganggar hasil tambah

Aras 2

a.  Menambah sebarang dua 
     hingga lima nombor hasil 
     tambah tidak lebih daripada
    1 000 000.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     yang melibatkan operasi 
     tambah dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 5 - 6

KBKK

1  Menyusun atur
2  Membuat generalisasi
3  Membanding
4  Mengecamkan pola

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

2

1.3  Penolakan 
        nombor bulat  
       hingga 1 000 000
Aras 1
a.  Menganggar baki atau beza

Aras 2
a.  Menolak sebarang nombor 
     hingga enam digit daripada 
     suatu nombor yang lebih   
besar dan tidak lebih 
daripada 1 000 000
b.  Menolak berturut-turut 
     yang melibatkann nombor 
     tidak lebih daripada 
    1 000 000.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     yang melibatkan operasi 
     tolak dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 7 -  8

KBKK
3

1.4  Pendaraban 
        nombor bulat
       hingga 1 000 000
Aras 1
a.  Menganggar hasil darab

Aras 2
a.  Mendarab sebarang nombor 
     gandaan seratus dan  
     gandaan sepuluh, hasil darab 
     tidak lebih daripada 
     1 000 000.
b.  Mendarab sebarang dua 
     nombor hasil  darab
     tidak lebih daripada 
     1 000 000.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     yang melibatkan operasi 
    darab dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 9 -  10

KBKK
4

1.5  Pembahagian 
        nombor
        bulat  hingga
       1 000 000
Aras 1
a.  Menganggar hasil bahagi

Aras 2
a.  Membahagi sebarang 
     nombor gandaan seratus 
     hingga 1 000 000

    i.  tanpa baki dan
   ii.  berbaki

HSP

Rujuk muka surat 11 -  13

KBKKMinggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


4


b.  Membahagi sebarang 
      nombor hingga 1 000 000 
     dengan nombor
     i.  satu digit
ii.  dua digit tanpa baki
c.  Membahagi sebarang 
     nombor hingga 1 000 000 
    dengan nombor
    i.  satu digit
    ii.  dua digit berbaki
Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     yang melibatkan operasi 
     bahagi dalam situasi harian.

 

4

1.6  Operasi 
        bergabung yang   
       melibatkan 
       nombor tidak 
       lebih daripada
       1 000 000
Aras 2
a.  Mencari hasil operasi 
     bergabung tambah dan tolak 
     yang melibatkan empat 
     nombor, nombornya tidak 
     lebih daripada 1000 000
b.  Mencari hasil operasi 
     bergabung darab dan bahagi, 
     nombornya tidak lebih 
     daripada 1 000 000.

Aras 3
a.  Mencari hasil operasi 
     bergabung tambah dan tolak 
     melibatkan satu tanda
     kurung, nombornya tidak 
     lebih daripada 1 000 000.
b.  Mencari hasil operasi  
     bergabung darab dan bahagi 
     melibatkan satu tanda 
     kurung, nombornya tidak 
     lebih daripada 1000 000.
c.  Menyelesaikan masalah 
     yang melibatkan operasi 
     bergabung dalam situasi 
     harian.

HSP

Rujuk muka surat 14 -  15

KBKK


5
NOMBOR

2.  Pecahan


2.1  Nombor 
        bercampur


Aras 1
a. Mewakil suatu nombor 
    bercampur dengan gambar 
    rajah.
b. Menyatakan nombor 
    bercampur berdasarkan gambar 
    rajah yang diberi.
c. Menentukan kedudukan 
    nombor bercampur pada garis 
    nombor.

 

 

HSP

Rujuk muka surat 16 -  18

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


5Aras 2
a. Menukar pecahan tak wajar 
    kepada nombor bercampur.
b. Menukar nombor bercampur 
    kepada pecahan tak wajar.

 

6

2.2  Penambahan 
        pecahan
Aras 1
a. Menambah tiga pecahan 
    wajar yang penyebut sama 
    hingga hingga 10.
b. Menambah tiga pecahan 
    wajar yang penyebut tidak 
    sama hingga 10.

Aras 2
a. Menambah tiga nombor yang 
    melibatkan nombor bulat dan 
    pecahan wajar yang
    penyebutnya sama hingga 
   10.
b. Menambah tiga nombor 
    yang melibatkan nombor 
    bulat dan pecahan wajar 
    yang penyebutnya tidak 
   sama hingga 10.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang 
    melibatkan penambahan 
    pecahan dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 19 -  20

KBKK


6

2.3  Penolakan pecahan
Aras 1
a. Menolak berturut-turut dua 
    pecahan wajar daripada 
    sebarang pecahan wajar yang
    penyebut sama, hingga hingga 
    10.
b. Menolak berturut-turut dua 
    pecahan wajar daripada 
    sebarang pecahan wajar yang
    melibatkan dua penyebut sama, 
    hingga 10.
c. Menolak berturut-turut dua 
    pecahan wajar daripada 
    sebarang pecahan wajar yang
    melibatkan dua penyebut tidak 
    sama hingga 10.

 Aras 2
a. Menolak berturut-turut dua 
    pecahan wajar yang
    penyebutnya sama, hingga 10,
    daripada nombor bulat satu 
    digit.

HSP

Rujuk muka surat 21 -  22

KBKKMinggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


6


b. Menolak berturut-turut dua 
    pecahan wajar yang 
    penyebutnya tidak sama, 

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    yang melibatkan penolakan 
    pecahan dalam situasi harian.

 


7

2.4  Pendaraban Pecahan
Aras 1
a. Menyatakan nilai suatu 
    pecahan daripada satu 
    kumpulan benda, penyebut 
    pecahan sama dengan    
    bilangan benda dalam      
    kumpulan itu.
b. Menyatakan nilai suatu 
    pecahan daripada satu 
    kumpulan benda penyebut 
    pecahan kurang daripada 
    bilangan  benda dalam
    kumpulan itu.

Aras 2
a. Mengira nilai pecahan    
    daripada satu nombor bulat 
    melalui pendaraban, penyebut
    pecahan hingga 10.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah harian 
    yang melibatkan pendaraban 
    pecahan dengan Nombor 
    bulat.

HSP

Rujuk muka surat 23 -  24

KBKK

8

2.5  Operasi 
        bergabung
        tambah dan   
        tolak,
        melibatkan 
        pecahan.
Aras 1
a. Mencari hasil operasi 
    bergabung tambah dan tolak 
   yang melibatkan pecahan
   wajar,  penyebut sama hingga 
   10.

Aras 2
a. Mencari hasil operasi 
    bergabung tambah dan tolak 
    yang melibatkan pecahan 
    wajar, penyebut tidak sama 
    hingga 10.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    pecahan  yang melibatkan 
    operasi bergabung tambah 
    dan tolak dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 25 -  27

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

9
NOMBOR

3  Perpuluhan3.1 Penambahan 
      nombor
      perpuluhan 
      hingga tiga
      tempat 
      perpuluhan.


Aras 1
a. Menambah sebarang dua 
    nombor perpuluhan hingga 
    tiga tempat perpuluhan.

Aras 2
a. Menamakan nombor 
    perpuluhan hingga tiga tempat 
    perpuluhan dan nombor bulat.

Aras 3
a. Menambah tiga, empat atau 
    lima nombor perpuluhan 
    hingga tiga tempat   
    perpuluhan.
b.Menambah tiga, empat atau 
    lima nombor yang melibatkan 
    nombor perpuluhan hingga
    tiga tempat perpuluhan dan 
    nombor bulat.

 

 

HSP

Rujuk muka surat 27 -  28

KBKK


9

3.2 Penolakan 
       nombor
      perpuluhan 
      hingga tiga
      tempat 
      perpuluhan.
Aras 1
a. Menolak sebarang dua 
    nombor perpuluhan hingga 
    tiga tempat perpuluhan.

Aras 2
a. Menolak nombor perpuluhan 
    hingga tiga tempat perpuluhan 
    daripada nombor bulat.

Aras 3
a. Menolak berturut-turut yang 
    melibatkan nombor 
    perpuluhan hingga tiga tempat
    perpuluhan.
b. Menolak berturut-turut yang 
    melibatkan nombor 
    perpuluhan hingga tiga tempat
    perpuluhan dan nombor bulat.

HSP

Rujuk muka surat 28 -  29

KBKK
10

3.3 Pendaraban 
      nombor
      perpuluhan 
      hingga tiga
      tempat 
      perpuluhan.
Aras 1
a. Mendarab nombor perpuluhan 
    hingga tiga tempat perpuluhan 
    dengan nombor satu digit.

HSP

Rujuk muka surat 30

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


10


Aras 2
a. Mendarab nombor perpuluhan 
    hingga tiga tempat perpuluhan 
    dengan 10, 100 dan 1000.

Aras 3
a. Mendarab nombor perpuluhan 
    hingga tempat perpuluhan 
    dengan nombor dua digit.

 
11

3.4 Pembahagian 
       nombor
      perpuluhan 
      hingga tiga
      tempat 
      perpuluhan.
Aras 1
a. Membahagi nombor 
    perpuluhan hingga tiga
    tempat perpuluhan dengan 
    nombor satu digit.


Aras 2
a. Membahagi nombor 
    perpuluhan hingga tiga tempat 
    perpuluhan dengan 10, 100 
    dan 1000.

Aras 3
a. Membahagi nombor 
    perpuluhan hingga tempat 
    perpuluhan dengan nombor 
    dua digit.

HSP

Rujuk muka surat 31 -  33

KBKK


12
NOMBOR

4 Wang
   hingga
    RM100 0004.1 Penentuan nilai 
       wang hingga 
       RM100 000.


Aras 1
a. Menyebut dan menulis
    sejumlah wang dalam ringgit 
    dan sen.

Aras 2
a. Menentukan nilai wang 
    hingga RM100 000

Aras 3
a. Menghubungkaitkan  
    kesamaan nilai wang hingga 
    RM100 000.

 

 

HSP

Rujuk muka surat 33 -  34

KBKKMinggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)12

4.2 Penambahan 
       melibatkan
      wang hingga 
      RM100 000.
Aras 1
a. Menambah dua nilai wang, 
    hasil tambah hingga
    RM100 000.
b. Menambah hingga lima nilai 
    wang, hasil tambah hingga 
    RM100 000.

Aras 2
a. Mengganggar jumlah nilai 
    wang hingga RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi tambah yang 
    melibatkan wang dalam 
    situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 35 -  36

KBKK


12

4.3 Penolakan 
       melibatkan
       wang hingga 
       RM100 000.
Aras 1
a. Menolak dua nilai wang, 
    hasil tambah hingga
    RM100 000.
b. Menolak berturut-turut dua 
    nilai wang daripada 
    sejumlah wang hingga
    RM100 000.

Aras 2
a. Mengganggar baki atau 
    beza  nilai wang hingga 
    RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi tolak yang 
    melibatkan wang dalam 
    situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 37

KBKK


13

4.4 Pendaraban 
       melibatkan
       wang hingga 
       RM100 000.
Aras 1
a. Mendarab nilai wang 
   dengan nombor satu digit 
   hasil darab  hingga 
   RM100 000.
b. Mendarab nilai wang   
    dengan nombor dua digit, 
    hasil darab  hingga 
    RM100 000.

Aras 2
a. Mengganggar hasil darab 
    wang hingga RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi darab yang 
    melibatkan wang dalam 
    situasi harian

HSP

Rujuk muka surat 38

KBKKMinggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)14

4.5 Pembahagian 
       melibatkan
       wang hingga 
       RM100 000.
Aras 1
a. Membahagi nilai wang hingga 
    RM100 000 dengan nombor 
    satu digit.
b. Membahagi nilai wang hingga 
    RM100 000 dengan nombor 
    dua digit.

Aras 2
a. Mengganggar hasil bahagi 
    wang hingga RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi bahagi yang 
    melibatkan wang dalam situasi  
    harian.

HSP

Rujuk muka surat 39

KBKK

14

4.6 Operasi 
       bergabung
      tambah dan tolak  
      melibatkan wang 
      hingga  
      RM100 000.
Aras 2
a. Mencari hasil operasi 
    bergabung tambah dan tolak 
    yang melibatkan nilai wang
    hingga RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi bergabung tambah 
    dan tolak yang melibatkan nilai
    wang hingga RM100 000 .

HSP

Rujuk muka surat 40

KBKK


15

4.7 Operasi 
       bergabung
      darab dan bahagi
      melibatkan wang 
      hingga
      RM100 000.
Aras 2
a. Mencari hasil operasi 
    bergabung darab dan bahagi 
    yang melibatkan nilai wang
   hingga RM100 000

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi bergabung darab dan 
    bahagi yang melibatkan nilai
    wang hingga RM100 000 .

HSP

Rujuk muka surat 40-41

KBKK
16
NOMBOR

5  Peratus5.1 Pengenalan 
       peratus.


Aras 1
a. Mewakilkan peratus dengan 
    gambarajah.
b. Menyatakan pecahan per 
    seratus dalam sebutan 
    peratus.


 

 

HSP

Rujuk muka surat 41 -  42

KBKK

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

16


Aras 2
a. Menukar pecahan per seratus 
    kepada peratus dan 
    sebaliknya.

 17

5.2 Penukaran 
      pecahan
      wajar kepada 
      peratus.
Aras 1
a. Menukar pecahan wajar yang 
    penyebutnya 10  kepada 
    peratus.

Aras 2
a. Menukar pecahan wajar yang 
    penyebutnya  2, 4, 5, 20, 25 
    dan 50 kepada peratus.
b. Menukar peratus kepada 
    pecahan dalam bentuk 
    terendah.

HSP

Rujuk muka surat 42

KBKK
17

5.3 Penukaran 
      nombor
      perpuluhan 
      hingga dua
      tempat perpuluhan
      kepada peratus.
Aras 1
a. Menukar nombor dua tempat 
    perpuluhan yang kurang 
   daripada 1 kepada peratus.
b. Menukar nombor perpuluhan  
    hingga satu tempat 
    perpuluhan yang kurang 
    daripada 1  kepada peratus.

Aras 2
a. Menukar nombor perpuluhan 
    hingga dua tempat perpuluhan 
    lebih daripada 1 kepada
    peratus.
b. Menukar peratus kepada 
    nombor perpuluhan hingga 
    dua tempat perpuluhan.

HSP

Rujuk muka surat 43 - 44

KBKK
18
UKURAN

6  Masa dan
    waktu6.1 Pengenalan 
       sistem 24 jam.


Aras 1
a. Menyata dan menulis waktu 
    dalam sistem 24 jam.

Aras 2
a. Menukar waktu dalam sistem 
    24 jam kepada a.m. dan p.m.  
   dan sebaliknya.

 

 

HSP

Rujuk muka surat 44 - 45

KBKK


18

6.2 Penentuan tempoh 
       masa 
      (sistem 24 jam)

Aras 1
a.  Menentukan tempoh masa 
    dalam hari yang sama apabila 
    diberi waktu mula dan waktu 
     akhir.

HSP

Rujuk muka surat 46 - 47

KBKK

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)
19


b.  Menentukan tempoh masa 
     dalam hari yang berlainan 
     apabila diberi waktu mula dan
     waktu akhir 

Aras 2

a.  Menentukan waktu akhir 
     apabila diberi waktu mula dan 
     tempoh masa dalam
i.            hari yang sama ; dan
ii.          hari yang berlainan.

b.  Menentukan waktu mula 
     apabila diberi waktu akhir dan 
     tempoh masa dalam
 i.      hari yang sama ; dan
     ii.      hari yang berlainan

Aras 3
a.  Menganggar tempoh masa 
     dalam sebutan  jam bagi 
     sesuatu aktiviti atau kejadian.

b.  Menyelesaikan masalah yang 
     melibatkan  masa dan waktu   
     dalam situasi harian.

 19

6.3  Penambahan 
        melibatkan
       masa dan waktu 
       (tahun,  dekat, 
       abad dan alaf)

Aras 1

a.  Menambah dua ukuran masa 
     tanpa melibatkan penukaran 
     unit.

Aras 2

a.  Menembah dua ukuran masa 
     yang melibatkan penukaran 
     unit.

Aras 3

a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tambah yang 
     melibatkan ukuran masa dan 
     waktu dalam situasi harian

HSP

Rujuk muka surat 48

KBKK20

6.4  Penolakan 
        melibatkan
       masa dan waktu 
       (tahun, dekat, 
       abad dan alaf)

Aras 1

a.  Menolak ukuran masa tanpa 
     melibatkan penukaran unit.

 

HSP

Rujuk muka surat 49

KBKK

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


20


Aras 2

a.  Menolak ukuran masa yang 
     melibatkan  penukaran unit.

Aras 3

a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tolak yang melibatkan 
     ukuran masa dan waktu dalam 
     situasi harian

 21

6.5  Pendaraban 
        melibatkan
       masa dan waktu 
       (tahun,  dekat, 
       abad dan alaf)

Aras 1

a.  Pendaraban ukuran masa 
     dengan nombor satu digit 
     tanpa melibatkan penukaran 
     unit.

 Aras 2

a.  Pendaraban ukuran masa 
    dengan nombor satu digit 
    yang melibatkan penukaran 
    unit.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi darab yang 
     melibatkan ukuran masa dan 
     waktu dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 50

KBKK
21

6.6  Pembahagian
        melibatkan masa 
        dan  waktu 
        (tahun, dekad, 
        abad dan alaf)

Aras 1

a.  Membahagi ukuran masa 
     dengan nombor satu  digit 
     tanpa melibatkan penukaran
     unit.

Aras 2
a.  Membahagi ukuran masa 
     dengan nombor satu  digit 
     yang melibatkan penukaran 
     unit.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi bahagi yang 
    melibatkan ukuran masa dan 
    waktu dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 51 - 52

KBKK22
UKURAN

7. Panjang


7.1 Pengukuran dan
      penganggaran 
      panjang
      (sentimeter, meter 
      dan Kilometer)
      

 

Aras 1

a.  Mengukur panjang dalam unit 
     sentimeter yang melibatkan 
     pecahan.
b.  Mengukur panjang dalam unit 
     meter yang melibatkan 
     pecahan.
c.  Menyatakan panjang dalam 
     unit kilomete yang melibatkan 
     pecahan.

 

 

HSP

Rujuk muka surat 52 - 55

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

22


Aras 2
a.  Menganggar panjang dalam 
     unit sentimeter yang 
     melibatkan pecahan.
b.  Menganggar panjang dalam 
     unit meter yang melibatkan 
     pecahan.
c.  Menganggar panjang dalam 
     unit kilometer yang 
     melibatkan pecahan.

 23

7.2  Penukaran unit 
        panjang
       (Kilometer dan 
       meter)

Aras 1

a.  Menyatakan hubungan antara 
     meter dan kilometer.
b.  Menukar unit panjang dalam 
     unit kilometer dan meter, 
     tanpa melibatkan perpuluhan.

Aras 2
a.  Menukar unit panjang dalam 
     unit kilometer  yang 
     melibatkan hingga tiga tempat 
     perpuluhan kepada meter dan
     sebaliknya.

HSP

Rujuk muka surat 56

KBKK
23

7.3  Penambahan
       melibatkan  
       panjang
       (kilometer dan 
        meter)

Aras 1

a.  Menambah dua ukuran 
     panjang yang melibatkan 
     hingga tiga tempat perpuluhan
     dalam unit kilometer.

Aras 2
a.  Menambah tiga ukuran 
     panjang yang melibatkan 
     hingga tiga tempat perpuluhan
     dalam unit kilometer.
b.  Menambah hingga tiga 
     ukuran panjang yang 
     melibatkan gabungan unit 
     kilometer dan meter.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tambah yang 
     melibatkan ukuran panjang 
     dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 57 - 58

KBKK24

7.4  Penolakan
       melibatkan  
       panjang
       (kilometer dan 
        meter)

Aras 1

a.  Menolak ukuran panjang yang
     melibatkan hingga tiga tempat 
     perpuluhan dalam unit 
     kilometer.

HSP

Rujuk muka surat 58 - 59

KBKK

Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


24


Aras 2
a.  Menolak berturut-turut ukuran 
     panjang yang melibatkan 
     hingga tiga tempat perpuluhan 
     dalam unit kilometer.
b.  Menolak berturut-turut 
     ukuran panjang yang 
     melibatkan gabungan unit 
     kilometer dan meter.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tolak yang melibatkan 
     panjang dalam situasi harian.

 24

7.5  Pendaraban 
       melibatkan
       panjang 
       (kilometer dan 
       meter)
Aras 1
a.  Mendarab ukuran panjang 
     yang melibatkan nombor bulat 
    dalam unit
     i.  kilometer dan
     ii. meter
    dengan 10, 100 dan 1000
b.  Mendarab ukuran panjang 
     yang melibatkan hingga tiga 
     tempat perpuluhan dalam unit
     i.  kilometer dan
     ii. meter
     dengan 10, 100, dan 1 000

Aras 2
a.  Mendarab ukuran panjang 
     yang melibatkan hingga tiga 
     tempat perpuluhan dalam unit
     i.  kilometer dan
     ii. meter
     dengan nombor satu digit
b.  mendarab ukuran panjang 
     yang melibatkan nombor bulat 
    dalam unit
     i.  kilometer dan
     ii. meter
     dengan nombor dua gigit
c.  Mendarab ukuran panjang 
     yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam unit
     i.  kilometer dan
     ii. meter
     dengan nombor dua digit

HSP

Rujuk muka surat 59 - 61

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

24


Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi darab yang melibatkan 
     ukuran panjang dalam situasi 
     harian

 
25

7.6  Pembahagian  
       melibatkan 
       panjang 
       (kilometer dan 
       meter)
Aras 1
a.     Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan 10, 100, dan 1 000.
b.    Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor satu digit.

Aras 2

a.     Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan 10, 100 dan 1000.
b.     Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.
c.     Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.

Aras 3
a.     Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 61 - 63

KBKK25
UKURAN

8.
Timbangan
Berat


8.1  Pengukuran dan
       penganggaran 
       timbangan berat

Aras 1
a. Mengukur berat dalam unit 
    kilogram yang melibatkan 
    pecahan.

Aras 2
a. Menganggar berat dalam unit 
    kilogram yang melibatkan 
    pecahan.

 

HSP

Rujuk muka surat 64 - 66

KBKKMinggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


26

8.2 Penambahan 
       melibatkan 
      timbangan berat
Aras 1
a.  Menambah dua timbangan 
     berat dalam unit kilogram 
     yang melibatkan hingga 
     tiga tempat perpuluhan.

Aras 2
a. Menambah hingga tiga 
    timbangan  berat yang 
    melibatkan gabungan unit 
    kg dan gram.
b. Menambah tiga timbangan 
    berat dalam unit kilogram 
    yang melibatkan hingga tiga
    tempat perpuluhan.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi tambah yang 
    melibatkan timbangan berat 
    dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 67

KBKK
26

8.3 Penolakan 
      melibatkan 
      timbangan berat.

Aras 1
a. Menolak timbangan berat 
    dalam unit kilogram yang 
    melibatkan hingga tiga  
    tempat perpuluhan.

Aras 2

a. Menolak berturut-turut 

    t imbangan berat  dalam unit      

    kilogram yang melibatkan 

    hingga tiga tempat 
    perpuluhan.

b. Menolak berturut-turut 
    timbangan berat yang 
    melibatkan gabungan unit 
    kilogram dan gram.

Aras 3

a. Menyelesaikan masalah 
    operasi tolak yang 
    melibatkan timbang berat 
    dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 68

KBKK

 


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


27

8.4 Pendaraban 
      melibatkan 
      timbangan berat.

Aras 1

a. Mendarab timbangan berat 
    yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit  kilogram dengan 10, 100 
    dan 1 000.

Aras 2

a. Mendarab timbangan berat 
    yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit kilogaram dengan 
    nombor satu digit.
   
b. Mendarab timbangan berat 
    yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit kilogram dengan 
    nombor dua digit.

Aras 3

a. Menyelesaikan masalah 
    operasi darab yang 
    melibatkann timbangan berat  
    dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 69

KBKK

 27

8.5  Pembahagian 
    melibatkan 
    timbangan 
    berat.

Aras 1

a. Membahagi timbangan berat 
    dalam unit kilogram yang 
    melibatkan hingga tiga
    tempat perpuluhan dengan 
    10, 100 dan 1 000.

 Aras 2

a. Membahagi timbangan berat 
    dalam unit kilogram yang 
    melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dengan 
    nombor satu digit.

b. Membahagi timbangan berat 
    dalam unit kilogram yang 
    melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dengan 
    nombor dua digit.

Aras 3

a. Menyelesaikan masalah 
    opersi bahagi yang 
    melibatkan timbangan berat 
    dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 70 -71

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

28
UKURAN

9.  Isi padu
     Cecair


9.1  Pengukuran dan
       penganggaran 
       isi padu cecairAras 1
a.  Mengukur isi padu cecair 
     dalam unit liter yang 
     melibatkan pecahan.

Aras 2
a.  Menganggar isi padu cecair 
     dalam unit liter yang 
     melibatkan pecahanHSP

Rujuk muka surat 71 -72

KBKK
29

9.2  Penambahan 
       melibatkan
       isi padu cecair

Aras 1
a.  Menambah dua isi padu 
     cecair dalam unit liter yang 
     melibatkan hingga tiga 
     tempat perpuluhan

Aras 2
a.  Menambah tiga isipadu 
     cecair dalam unit liter yang 
     melibatkan hingga tiga 
     tempat perpuluhan.
b.  Menambah hingga tiga isi 
     padu cecair yang melibatkan 
     gabungan unit liter dan
     mililiter.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tambah yang 
     melibatkan isipadu cecair 
     dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 73

KBKK
30

9.3  Penolakan 
        melibatkan
       isi padu cecair

Aras 1
a.  Menolak dua isipadu cecair 
     dalam unit liter yang 
     melibatkan hingga tiga 
     tempat perpuluhan.

Aras 2
a.  Menolak berturut-turut isi 
     padu cecair yang melibatkan 
     gabungan unit liter dan
     mililiter.
b.  Menolak berturut-turut isi 
     padu cecair dalam unit liter 
     yang melibatkan hingga
    tiga tempat perpuluhan.

HSP

Rujuk muka surat 74

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

31


Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah 
     operasi tolak yang 
     melibatkan isi padu cecair 
     dalam situasi harian.31

9.4  Pendaraban
       melibatkan isi 
       padu  cecair
Aras 1
a. Mendarab isipadu cecair 
    yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit liter dengan 10, 100 dan 
    1 000.

Aras 2
a. Mendarab isipadu cecair 
    yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit liter dengan nombor satu 
    digit.
b. Mendarab isipadu cecair 
     yang melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dalam 
    unit liter dengan nombor dua 
    digit.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi darab yang 
    melibatkan isipadu cecair 
   dalam situasi harian.    

HSP

Rujuk muka surat 75

KBKK
32

9.5 Pembahagian 
      melibatkan  
      isipadu
      cecair
Aras 1
a. Membahagi isipadu cecair 
    dalam unit liter yang 
    melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dengan 
    10, 100 dan 1 000.

Aras 2
a. Membahagi isipadu cecair 
    dalam unit liter yang 
    melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dengan 
    nombor satu digit.

b. Membahagi isipadu cecair 
    dalam unit liter yang 
    melibatkan hingga tiga 
    tempat perpuluhan dengan 
    nombor dua digit.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah 
    operasi bahagi yang 
    melibatkan isipadu cecair 
    dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 76 -77

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

33
BENTUK DAN RUANG

10. Bentuk 
       Dua Matra

10.1 Perimeter 
         gabungan
        segi empar dan 
        segi tiga


 

 

 

 

Aras 2

a. Menentukan perimeter bagi 
    gabungan segi empat dan 
    segi tiga.

Aras 3

a. Menyelesaikan masalah perimeter dalam 
    situasi harian.

 

 

 

 

 

HSP

Rujuk muka surat 78 - 79

KBKK
34

   
10.2 Luas segi tiga

Aras 1
a. Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas.
b. Menentukan anggaran luas sebarang bentuk 
    segi tiga yang diberi.
c. Menentukan luas  segi tiga .

Aras 2

a. Menentukan rumus luas segi tiga sebagai
        Luas = 1 x tapak x tinggi
                    2

b. Mengira luas segi tiga dengan 
    menggunakan rumus.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan  
    luas segi tiga  dalam situasi harian.


HSP

Rujuk muka surat 79 - 83

KBKK35
BENTUK DAN RUANG

11. Bentuk Tiga Matra  
11.1 Isi padu bagi gabungan 
        kubus dan kuboid.


 

Aras 1

a. Menentukan isi padu bagi gabungan
    i.   kubus dan kubus
    ii.  kuboid dan kuboid dan
    iii. kubus dan kuboid

 

HSP

Rujuk muka surat 83 - 85

KBKK


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)


35


Aras 2   

a. Mengira isipadu bagi gabungan
   i.   kubus dan kubus
   ii.  kuboid dan kuboid dan
   iii. kubus dan kuboid

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan 
    isipadu bagi gabungan kubus dan kuboid 

    dalam situasi harian.

 36
STATISTIK

12. Purata12.1  Pengenalan purata.


 

 

Aras 1

a.  Mengatakan purata bagi dua hingga tiga       
     kuantiti.

Aras 2  

a.  Menentukan rumus purata sebagai

      Purata = hasil tambah kuantiti
                           Bilangan kuntiti

 

 

 

HSP

Rujuk muka surat 85 - 86

KBKK
37
   
12.2 Pengiraan purata


Aras 2   

a. Mengira  purata dengan menggunakan 
    rumus.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan 
    purata dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 86 - 87

KBKK38
STATISTIK

13. Perwakilan Data
   


13.1 Pungutan data.
 

 

Aras 1

a  Memungut data

b  Mengendali data    

 

 

HSP

Rujuk muka surat 87

KBKK


 

 


Minggu
Bidang/Tajuk
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
( Cadangan Aktiviti Pembelajaran)

39

13.2   Piktograf

Aras 1
a.  Mengenalpasti piktograf yang mewakili
     i.  satu unit, dan
     ii. lebih daripada satu unit.

b. Mendapatkan maklumat daripada piktograf

Aras 2
a.  Membina piktograf.

Aras 3
a.  Menyelesaikan masalah yang 

     melibatkan piktograf dalam situasi harian.

HSP

Rujuk muka surat 88-89